گردونه ی hamidknd چسبینه ماندگار
hamidknd (تبلیغ)

چسب کارتن چاپدار

چرا برای معرفی مجموعه تان در سراسر کشور آنهم بصورت تمام وقت در طول هفته، از بازاریاب هائی استفاده نمی کنید که حاضرند با کمترین توقع، برای شما کار کنند. این بازاریابان استثنائی، چیزی نیستند جز چسب های تبلیغاتی که ما برای شما تولید می کنیم تا شما را به خوبی معرفی کرده و این پت بیشتر ..
hamidknd (تبلیغ)

چسب کارتن چاپدار

چرا برای معرفی مجموعه تان در سراسر کشور آنهم بصورت تمام وقت در طول هفته، از بازاریاب هائی استفاده نمی کنید که حاضرند با کمترین توقع، برای شما کار کنند. این بازاریابان استثنائی، چیزی نیستند جز چسب های تبلیغاتی که ما برای شما تولید می کنیم تا شما را به خوبی معرفی کرده و این پت بیشتر ..
hamidknd (تبلیغ)

پریفرم و ظروف دهان گشاد (جار) پت

گروه تولیدی نوروز کهن، تولید کننده : الف ) پریفرم دهانه 70 در اوزان 22 الی 40 گرم. ب ) پریفرم دهانه 90 در اوزان 45 تا 70 گرم. ج ) پریفرم دهانه 120 در اوزان 90 تا 147 گرم. د ) ظروف دهان گشاد ( جار ) در ظرفیتهای 160 سی سی تا 4700 سی سی و در طرح های متنوع . ه ) درب های ساده و فانوسی با دهانه های 70 ، 90 بیشتر ..

 |